• KANCELARIJA U SARAJEVU

  Prva smo domaća advokatska kancelarija koja posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Banjoj Luci i Sarajevu. U cilju sveobuhvatne pravne podrške našim klijentima odlučili smo se za otvaranje kancelarije u Sarajevu, kako bismo klijentima iz Federacije BiH i predstavništvima stranih kompanija sa sjedištem u Federaciji BiH, bili uvijek dostupni.

  SISTEM RADA

  Profilisani smo za pružanje usluga iz oblasti privrednog prava. Naš sistem rada se zasniva na pružanju kvalitetnih, efikasnih i ekonomičnih usluga, u nastojanju da interesi naših klijenata u svakoj situaciji budu na adekvatan način zaštićeni. Naše iskustvo i stručne kvalifikacije, učešće u velikom broju složenih transakcija, predstavljaju naše opredjeljenje na putu ka prepoznatljivom pravnom servisu na tržištu Bosne i Hercegovine.

  SOFTVERSKO RJEŠENJE

  SOFTVERSKO RJEŠENJE

  VIDEO

  VIDEO

 • KANCELARIJA U SARAJEVU

  Prva smo domaća advokatska kancelarija koja posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Banjoj Luci i Sarajevu. U cilju sveobuhvatne pravne podrške našim klijentima odlučili smo se za otvaranje kancelarije u Sarajevu, kako bismo klijentima iz Federacije BiH i predstavništvima stranih kompanija sa sjedištem u Federaciji BiH, bili uvijek dostupni.

  SISTEM RADA

  Profilisani smo za pružanje usluga iz oblasti privrednog prava. Naš sistem rada se zasniva na pružanju kvalitetnih, efikasnih i ekonomičnih usluga, u nastojanju da interesi naših klijenata u svakoj situaciji budu na adekvatan način zaštićeni. Naše iskustvo i stručne kvalifikacije, učešće u velikom broju složenih transakcija, predstavljaju naše opredjeljenje na putu ka prepoznatljivom pravnom servisu na tržištu Bosne i Hercegovine.

  SOFTVERSKO RJEŠENJE

  SOFTVERSKO RJEŠENJE

  VIDEO

  VIDEO

 • KANCELARIJA U SARAJEVU

  Prva smo domaća advokatska kancelarija koja posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Banjoj Luci i Sarajevu. U cilju sveobuhvatne pravne podrške našim klijentima odlučili smo se za otvaranje kancelarije u Sarajevu, kako bismo klijentima iz Federacije BiH i predstavništvima stranih kompanija sa sjedištem u Federaciji BiH, bili uvijek dostupni.

  SISTEM RADA

  Profilisani smo za pružanje usluga iz oblasti privrednog prava. Naš sistem rada se zasniva na pružanju kvalitetnih, efikasnih i ekonomičnih usluga, u nastojanju da interesi naših klijenata u svakoj situaciji budu na adekvatan način zaštićeni. Naše iskustvo i stručne kvalifikacije, učešće u velikom broju složenih transakcija, predstavljaju naše opredjeljenje na putu ka prepoznatljivom pravnom servisu na tržištu Bosne i Hercegovine.

  SOFTVERSKO RJEŠENJE

  SOFTVERSKO RJEŠENJE

  VIDEO

  VIDEO

 • KANCELARIJA U SARAJEVU

  Prva smo domaća advokatska kancelarija koja posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Banjoj Luci i Sarajevu. U cilju sveobuhvatne pravne podrške našim klijentima odlučili smo se za otvaranje kancelarije u Sarajevu, kako bismo klijentima iz Federacije BiH i predstavništvima stranih kompanija sa sjedištem u Federaciji BiH, bili uvijek dostupni.

  SISTEM RADA

  Profilisani smo za pružanje usluga iz oblasti privrednog prava. Naš sistem rada se zasniva na pružanju kvalitetnih, efikasnih i ekonomičnih usluga, u nastojanju da interesi naših klijenata u svakoj situaciji budu na adekvatan način zaštićeni. Naše iskustvo i stručne kvalifikacije, učešće u velikom broju složenih transakcija, predstavljaju naše opredjeljenje na putu ka prepoznatljivom pravnom servisu na tržištu Bosne i Hercegovine.

  SOFTVERSKO RJEŠENJE

  SOFTVERSKO RJEŠENJE

  VIDEO

  VIDEO

KANCELARIJA U SARAJEVU

Prva smo domaća advokatska kancelarija koja posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Banjoj Luci i Sarajevu. U cilju sveobuhvatne pravne podrške našim klijentima odlučili smo se za otvaranje kancelarije u Sarajevu, kako bismo klijentima iz Federacije BiH i predstavništvima stranih kompanija sa sjedištem u Federaciji BiH, bili uvijek dostupni.

SISTEM RADA

Profilisani smo za pružanje usluga iz oblasti privrednog prava. Naš sistem rada se zasniva na pružanju kvalitetnih, efikasnih i ekonomičnih usluga, u nastojanju da interesi naših klijenata u svakoj situaciji budu na adekvatan način zaštićeni. Naše iskustvo i stručne kvalifikacije, učešće u velikom broju složenih transakcija, predstavljaju naše opredjeljenje na putu ka prepoznatljivom pravnom servisu na tržištu Bosne i Hercegovine.

SOFTVERSKO RJEŠENJE

Prva smo domaća advokatska kancelarija koja posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Banjoj Luci i

VIDEO

Prva smo domaća advokatska kancelarija koja posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Banjoj Luci i

Novosti i Događaji:

Kancelarija u Sarajevu je istovremeno i sjedište Konzulata Republike Kipar u BiH

Kancelarija u Sarajevu je istovremeno i sjedište Konzulata Republike Kipar u BiH

Kancelarija u Sarajevu je istovremeno i sjedište Konzulata Republike Kipar u BiH

Kroz dosadašnje poslovanje stekli smo ogromno iskustvo u radu sa finansijskim institucijama. Učesnici smo mnogobrojnih finansijskih transakcija velike vrijednosti u kojima smo našim klijentima adekvatnim savjetovanjem omogućili uspješno okončanje planiranih poslovnih aktivnosti. Izuzetno poznavanje ugovora bankarskog prava i rad na velikom broju predmeta (ugovori o kreditu, zasnivanje založnog prava, naplata potraživanja i sl.) svrstava nas u vodeće pružaoce pravnih usluga iz ove oblasti, koji sa uspjehom mogu da pronađu adekvatan pravni okvir za bilo koju finansijsku transakciju. Zastupnici smo investicionih fondova, kao i velikog broja pojedinačnih investitora koji svoj kapital ulažu na teritoriji Bosne i Hercegovine, kupovinom postojećih ili osnivanjem novih privrednih subjekata.

Privredni razvoj svake zemlje u velikom mjeri zavisi od raspoloživih izvora energije. Nastojanje investitora da iskoristi, proizvodi ili vrši distribuciju određenog oblika energije, nailazi na nezaobilazne prepreke i procedure i zahtjeva adekvatno pravno savjetovanje. Već duži vremenski period zastupamo vodeće domaće i strane kompanije iz energetskog sektora, koje svoju djelatnost između ostalog obavljaju i na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Klijentima nudimo usluge:

 • sačinjavanje ugovora o konzorcijumu u cilju zajedničkog nastupa na projektima i definisanje prava i obaveza učesnika konzorcijuma
 • pribavljanje svih vrsta liceni za proizvodnju, trgovinu i prenos električne energije
 • prikupljanje tenderske dokumentacije
 • pravno savjetovanje po tekućim pitanjima

Advokatska kancelarija Baroš nudi usluge savjetovanja u vezi sa zaštitom konkurencije. Kroz dosadašnji rad stekli smo značaju praksu iz ove oblasti i zadovoljstvo nam je da našim klijentima možemo ponuditi adekvatno pravno savjetovanje u cilju sprječavanja eventualne povrede konkurencije. U ovoj dinamičnoj oblasti svakodnevno pratimo domaću i inostranu praksu, sa posebnim osvrtom na koncetracije i zabranu dominantnog položaja.

Našim klijentima nudimo odgovore na nezaobilazna pitanja oporezivanja koja prate svaku finansijsku transakciju, uključujući sve vrste poreza (porez na dohodak privrednih subjekata, porez na lični dohodak, PDV, carine, porez na imovinu). Osim pravnog savjetovanja interese naših klijenata uspješno zastupamo u postupcima pokrenutim pred upravnim i sudskim organima.

Saglasno rastućim potrebama naših klijenata za pravno savjetovanje u postupcima spajanja i akvizicija, uložili smo značajne napore da unaprijedimo ovaj segment naših usluga, a mnogobrojni uspješno okončani postupci svjedoče da smo u tome uspjeli. Sa uspjehom pratimo cjelokupnu transakciju i naša usluga obuhvata:

 • spajanja i akvizicije
 • zajedničko ulaganje
 • dokapitalizacije
 • restruktuiranje
 • sve vrste odvajanja
 • partnerstva
 • analizu društva – due dilligence
 • Bez obzira na složenost transakcije, vodimo računa o interesima klijenata i nesebičnim zalaganjem nastojimo da sve potrebne radnje završimo u najkraćim rokovima.

Klijentima nudimo usluge pravnog savjetovanja iz svih pitanja koje se odnose na intelektualnu svojinu. Uspješno smo proveli veliki broj postupaka u cilju uništenja neovlašćeno uvezene robe koja sadrži zaštićeni žig.

Kroz dosadašnji rad postali smo pravni servis velikom broju vodećih domaćih i stranih privrednih subjekata. Postupci osnivanja privrednih društava i prateće usluge u postupku osnivanja, kao i zastupanje u postupku upisa u sudski registar i pred drugim nadležnim institucijama, postali su naša uska specijalnost. U postupku osnivanja, pazeći na zakonom propisanu formu (notarska ovjera, potvrda ili obrada, Apostille), sačinjavamo sve neophodne isprave, a kratki rokovi postupanja i okončanja postupka registracije svrstava nas u vodeće pružaoce ove vrste pravnih usluga. Stranim privrednim subjektima nudimo usluge u postupku osnivanja i registracije predstavništva i poslovnih jedinica na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i asistenciju u postupku izdavanja radnih i boravišnih dozvola.
Pored postupka osnivanja privrednim subjektima nudimo i usluge:

 • Organizovanje skupštine akcionarskog društva (po potrebi i društva sa ograničenom odgovornošću), predsjedavanje sjednicom skupštine, organizovanje verifikacione komisije, sistema glasanja i provođenje cjelokupne skupštinske procedure
 • Promjena pravne forme privrednih društava
 • Registracija u sudskom registru i ostalim nadležnim institucijama, promjene svih podataka od značaja za pravni promet, koji se odnose na privredna društva
 • Priprema svih vrsta ugovora neophodnih za uspješno poslovanje privrednog društva
 • Konverzija potraživanja u osnovni kapital
 • Prinudna kupovina i prinudna prodaja akcija
 • Organizovanje sistema korporativnog upravljanja u privrednom društvu
 • Adekvatni pravni savjeti za sva pitanja iz svakodnevnog poslovanja

Koristeći bogato iskustvo naših saradnika stečeno u radu na tržištu kapitala Republike Srpske i finansijskim institucijama, pružamo sve vrste pravnih usluga koje se odnose na:

 • Preuzimanja akcionarskih društava
 • Emisije hartija od vrijednosti
 • Zastupanje u svim postupcima pred institucijama tržišta kapitala (Komisija za hartije od vrijednosti, Centralni registar hartija od vrijednosti, Berza)

Veoma uspješno zastupamo interese osiguranika u svim postupcima isplate naknade, odnosno osigurane sume uslijed nastupanja osiguranog slučaja i naša usluga obuhvata:

 • Zastupanje oštećenih lica u postupku naknade štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila pred društvima za osiguranje ili Zaštitnim fondom Republike Srpske (BiH) ukoliko je šteta prouzrokovana od strane nepoznatog, neosiguranog vozila, kao i u slučaju stečaja osiguravača, u cilju likvidacije odštetnog zahtjeva i postizanja vansudskog poravnanja
 • Zastupanje oštećenih lica u parničnom postupku, uslijed izostanka vansudskog poravanja u postupku likvidacije odštetnog zahtjeva pred društvom za osiguranje ili Zaštitnim fondom Republike Srpske (BiH)
 • Zastupanje oštećenih lica u postupku naknade prouzrokovane štete po polisi kolektivnog osiguranja radnika i polisi životnog osiguranja
 • Zastupanje osiguranika u postupcima naknade prouzrokovane štete po svim polisama osiguranja imovine
 • Osim osiguranika veoma uspješno zastupamo i interese društava za osiguranje u postupku ostvarivanja regresnih zahtjeva prema licima odgovornim za saobraćajnu nezgodu (prouzrokovanu štetu) pod zakonom propisanim uslovima (naplata regresnih potraživanja)

Interese naših klijenata zastupamo u svim vrstama privrednih sporova, kako u jednostavnijim (nespornim) koji imaju za predmet nepostupanje po ispostavljenim fakturama za isporučenu robu i pružene usluge, tako i u veoma složenim privrednim sporovima, koji nastaju kao rezultat mnogobrojnih kompenzacija u kojima učestvuju privredni subjekti i nespretno formulisanih ugovornih odredbi, kada se ne mogu na jednostavan način utvrditi prava i obaveze ugovornih strana.
Naša usluga takođe obuhvata i:

 • Zastupanje u raznovrsnim parničnim postupcima, koji se najčešće odnose na naknadu štete, naplatu potraživanja, ugovorne odnose i sl.
 • Zastupanje u svim vrstama upravnih postupaka, pokretanje i vođenje upravnih sporova
 • Zastupanje u prekršajnim postupcima, pred pravosudnim, inspekcijskim i drugim državnim organima

U skladu sa iskazanim potrebama klijenata, vršimo analiza pojedinih zakonskih i podzakonskih odredbi i podnosimo Ustavnom sudu Republike Srpske inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti.
Ukoliko su iscrpljena sva pravna sredstva ili ukoliko je evidentno da obraćanje određenom organu ili sudu ne bi imalo željeni učinak, naša usluga obuvata i podnošenje Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine apelacije u cilju zaštite Ustavom zaštićenih prava, kao i podnošenje predstavke Međunarodnom sudu za ljudska prava sa sjedištem u Strazburu kao krajnjoj sudskoj instanci.

U slučaju potrebe Advokatska kancelarija Baroš pruža i pravne usluge koje se odnose na:

 • Zastupanje nasljednika, kao i povjerilaca ostavioca u postupku raspravljanja zaostavštine
 • Zastupanje u postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost
 • Dioba stvari i imovine u suvlasništvu
 • Obezbjeđenje dokaza u vanparničnom postupku
 • Ostale vanparnične postupke

Advokatska kancelarija Baroš, pruža pravno savjetovanja poslodavcima, koje obuhvata:

 • Pravnu pomoć poslodavcima u postupku zaključenja ugovora o radu ili angažovanja radnika po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 • Izrada svih pravilnika neophodnih za uspješno poslovanje (Pravilnik o radu, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti radnika, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o platama, Pravilnik o javnim nabavkama, Pravilnik o kancelarijskom poslovanju, Pravilnik o obuci pripravnika, Pravilnik o upotrebi službenih vozila i dr. pravilnici)
 • Savjeti poslodavcima usmjereni u cilju zaštite radne discipline i povećanja produktivnosti rada
 • Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca i smjernice u vezi sa postupkom za utvrđenje disciplinske odgovornosti radnika
 • Zaštita interesa poslodavca u sudskom postupku
 • Veoma uspješno štitimo interese radnika u slučaju povrede prava iz radnog odnosa u postupku pred poslodavcem, kao što štitimo interese radnika i u sudskom postupku

Jedna smo od rijetkih advokatskih kancelarija na teritoriji Bosne i Hercegovine specijalizovana za zastupanje pred Centralnom izbornom komisijom BiH u postupcima primjene Izbornog zakona, utvrđivanja postojanja sukoba interesa i nespojivosti funkcija izabranih predstavnika organa vlasti na svim nivoima
Naša usluga obuhvata i ulaganje redovnih pravnih lijekova na odluke Centralne izborne komisije BiH, Apelacionom odjeljenju Suda BiH, kao i vanrednih pravnih lijekova.

Našim klijentima pružamo sljedeće usluge:

 • Asistiranje u postupku izgradnje nepokretnosti, odabir odgovarajuće lokacije i njena pravna analiza
 • Prethodne radnje, odnosno prikupljanje svih neophodnih dozvola, saglasnosti i odobrenja za građenje)
 • Pronalazak odgovarajućeg finansijskog modela u postupku izgradnje nepokretnosti
 • Postupak registracije kod organa nadležnih za evidenciju prava vlasništva i drugih prava na nepokretnostima
 • Zasnivanje založnih prava na nepokretnostima
 • Koncesije

S obzirom na bogato iskustvo naših saradnika, cijeneći njihovo učešće u promjeni određenih zakonskih rješenja koje uređuju institut notara na teritoriji Bosne i Hercegovine, našim klijentima pružamo specijalizovano pravno savjetovanje koje obuhvata:

 • Sačinjavanje nacrta svih isprava koje podliježu obaveznoj notarskoj obradi, odnosno koje moraju biti sačinjene u formi notarski obrađene isprave (ugovori o prenosu prava vlasništva na nepokretnostima, osnivački akti privrednih društava, bračni i predbračni ugovori i dr. pravni poslovi)
 • Zastupanje klijenata u postupku notarske obrade isprava, dodatno ukazivanje klijentima na pojedine ugovorne odredbe i pojašnjavanje istih, u cilju zaštite njihovih interesa i pravne sigurnosti
 • Postupanje saglasno načelu ekonomičnosti i iznalaženje rješenja koje je ekonomski najpovoljnije za klijenta

S obzirom na dužinu parničnog postupka (momenat od podnošenja tužbe pa do pravosnažnosti presude), našim klijentima ukazujemo na mogućnost vansudskog rješavanja sporova, predlažemo sporazume pomoću kojih na efikasan način realizuju svoja potraživanja i izbjegavaju dugotrajno parničenje.
Sporazum o vansudskom poravnanju, sačinjen u formi notarski obrađene isprave sa izvršnom klauzulom, kojom se dužnik podvrgava prinudnom izvršenju bez odlaganja u slučaju neispunjenja sporazumom utvrđene obaveze, u potpunosti zamjenjuje pravosnažnu sudsku presudu, samim tim na adekvatan način štiti interese povjerioca, pa klijentima sugerišemo zaključenje istog uvijek kada to okolnosti konkretnog slučaja dozvoljavaju

Za potrebe pravnih lica nudimo sveobuhvatnu podršku za sva pravna pitanja i dileme u svakodnevnom poslovanju, uz naknadu određenu na mjesečnom nivou.
Uvijek dostupni, a potrebnu pravnu pomoć pružamo u najkraćim razumnim rokovima.

Iza nas stoji veliki broj uspješno okončanih transakcija

Iza nas stoji veliki broj uspješno okončanih transakcija

Iza nas stoji veliki broj uspješno okončanih transakcija

x

Kontakt informacije:
T + 387 51 961 780
F + 387 51 961 781
E-mail: predrag.baros@bblegal.ba

Predrag Baroš
je osnivač i partner Advokatske kancelarije Baroš i ima značajno iskustvo u korporativnom i privrednom pravu Bosne i Hercegovine. Posebno je fokusiran na energetiku i infrastrukturu, M&A transakcije, rješavanje sporova, pravo konkurencije, notarijalno pravo, pravo osiguranja, savjetovanje ino ulagača. Uz izuzetnu posvećnost poslu, Predrag je zadužen za organizaciju rada Kancelarije i svojim inovacijama doprinosi unaprijeđenju poslovanja. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine u džudou, energiju sa sportskih terena nastoji prenijeti na poslovanje Kancelarije.

Obrazovanje:

 • Odbrana doktorske disertacije (Uloga notara u pravu privrednih društava) Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu (2013)
 • Odbrana magistarskog rada (Osiguranje od odgovornosti vlasnika i korisnika motornih vozila za štete pričinjene trećim licima) Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu (2008)
 • Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (2005)

Članstva:

 • Advokatska komora Republike Srpske (BiH)
 • Evropski komitet za zaštitu prava potrošača sa sjedištem u Londonu

Poslovna biografija

 • Advokatska kancelarija BAROŠ, partner (2011)
 • Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (2008-2010)
 • Notar Gordana Gerdijan (2008)
 • Osnovni sud u Banjoj Luci (2005-2007)

Jezici

 • Engleski jezik
x

Kontakt informacije:
T +387 33 844 808
F +387 33 844 809
E-mail: nenad.baros@bblegal.ba

Nenad Baroš
je osnivač i partner Advokatske kancelarije Baroš i ima značajno iskustvo u korporativnom i privrednom pravu Bosne i Hercegovine. Posebno je fokusiran na energetiku i infrastrukturu, M&A transakcije, finansije i bankarstvo, poreze, tržište kapitala, savjetovanje ino ulagača. Nenada odlikuju izuzetne pregovaračke i menadžerske sposobnosti. Veoma dobra džudo karijera se odrazila i na poslovne aktivnosti, pa ne čudi energičan pristup u radu na predmetima. Pored poslova koje obavlja u Kancelariji Nenad predaje nastavni predmet Poslovno pravo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Obrazovanje:

 • Odbrana doktorske disertacije (Pravni aspekti nadzora nad učesnicima na tržištu kapitala u Republici Srpskoj) Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu (2013)
 • Odbrana magistarskog rada (Preuzimanje akcionarskih društava) Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu (2008)
 • Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (2005)

Članstva:

 • Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine

Poslovna biografija

 • Advokatska kancelarija Baroš & Bičakčić, partner (2015)
 • Advokatska kancelarija BAROŠ, partner (2011)
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (od 2009)
 • Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (2006-2009)
 • Osnovni sud u Banjoj Luci (2005-2007)

Jezici

 • Engleski jezik
x

Kontakt informacije:
T +387 33 844 808
F +387 33 844 809
E-mail: fedja.bicakcic@bblegal.ba

Feđa Bičakčić
je partner Advokatske kancelarije Baroš & Bičakčić i ima značajno iskustvo u korporativnom i privrednom pravu Bosne i Hercegovine. Posebno je fokusiran na M&A transakcije, rješavanje sporova, radno-pravne odnose, savjetovanje ino ulagača u oblasti imovinskog prava. Izuzetna posvećnost poslu, stečeno iskustvo radom u velikim, regionalnim advokatskim kancelarijama, učešće u brojnim transakcijama domaćih i stranih privrednih subjekata, predstavljaju Feđine odlike, koje mu olakšavaju organizaciju i unaprijeđenje poslovanja kancelarije u Sarajevu.

Obrazovanje:

 • Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu (2007)

Članstva:

 • Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine

Poslovna biografija

 • Advokatska kancelarija Baroš & Bičakčić, partner (2015)
 • Advokatska kancelarija Feđa Bičakčić (2014-2015)
 • Advokatska kancelarija Karanović & Nikolić (2010 –2014 )
 • Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo (2009 – 2010)
 • Advokatska kancelarija Spaho (2007 – 2009)

Jezici

 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
x Kontakt informacije:
T + 387 51 961 780
F + 387 51 961 781
E-mail: todor.duvnjak@bblegal.ba


Todor Duvnjak
je svoju pravničku karijeru započeo u Advokatskoj kancelariji Baroš i svojim marljivim radom i zalaganjem pridobio je simpatije klijenata u radu na velikom broju predmeta. Posebno je fokusiran na energetiku i infrastrukturu, rješavanje sporova, pravo osiguranja, savjetovanje ino ulagača, postupci upisa u sudski registar, radne i boravišne dozvole.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (2012)

Članstva

 • Advokatska komora Republike Srpske (BiH)

Poslovna biografija

 • Advokatska kancelarija BAROŠ, saradnik (2014)
 • Poslovni Savjetnik d.o.o. Banja Luka, pripravnik (2012-2013)

Jezici

 • Engleski jezik
x Kontakt informacije:
T + 387 51 961 780
F + 387 51 961 781
E-mail: nemanja.sikman@bblegal.ba


Nemanja Šikman
je svoju pravničku karijeru započeo u Advokatskoj kancelariji Baroš. Pravni fakultet u Beogradu je završio sa izuzetno visokim prosjekom ocjena i krasi ga dinamičan pristup radu na povjerenim predmetima.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2014)

Članstva

 • Advokatska komora Republike Srpske (BiH)

Poslovna biografija

 • Advokatska kancelarija BAROŠ, saradnik (2015)

Jezici

 • Engleski jezik
x Kontakt informacije:
T +387 33 844 808
F +387 33 844 809
E-mail: adna.kreso@bblegal.ba


Adna Kreso
je svoju pripravničku karijeru započela u Advokatskoj kancelariji Baroš & Bičakčić. Pravni fakultet je završila u Sarajevu i kao novog člana našeg tima, krasi je energija, profesionalizam i predanost poslu.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu (2015)

Poslovna biografija

 • Advokatska kancelarija Baroš & Bičakčić (2015)

Jezici

 • Engleski jezik
 • Španski jezik
 • Francuski jezik
x Kontakt informacije:
T + 387 51 961 780
F + 387 51 961 781
E-mail: info@bblegal.ba


Maja Vučić
je menadžer Advokatske kancelarije Baroš i snosi odgovornost za administrativne i finansijske poslove. Svojim nesebičnim zalaganjem omogućava efikasno funkcionisanje i poslovanje kancelarije. Završeni Američki koledž u Bosni i Hercegovini i besprijekorno poznavanje engleske pravne terminologije, čini je izuzetno dobrim prevodiocem za engleski jezik.

Obrazovanje

 • Američki Univerzitet u Bosni i Hercegovini (2013)

Poslovna biografija

 • Advokatska kancelarija BAROŠ, menadžer (2014)
 • Stalni sudski tumač za engleski jezik (2014)
 • Poslovni Savjetnik d.o.o. Banja Luka, sekretar (2013-2014)
 • MKF “Mikra” pripravnik-volonter (2013)

Jezici

 • Engleski jezik
x Kontakt informacije:
T + 387 51 961 780
F + 387 51 961 781
E-mail: stefan.sukara@bblegal.ba


Stefan Sukara
je svoju pripravničku karijeru započeo u Advokatskoj kancelariji Baroš. Pravni fakultet u Banjoj Luci je završio 2016. godine i krasi ga odgovoran pristup radu na povjerenim predmetima.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (2016)

Članstva

 • Advokatska komora Republike Srpske (BiH)

Poslovna biografija

 • Advokatska kancelarija BAROŠ, saradnik (2016)

Jezici

 • Engleski jezik
x Kontakt informacije:
T +387 33 844 808
F +387 33 844 809
E-mail: ilma.aljovic@bblegal.ba


Ilma Aljović
započela je svoju pripravničku karijeru u Advokatskoj kancelariji Baroš & Bičakčić. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu (2015)

Članstva

 • Advokatska komora Federacije BiH (BiH)

Poslovna biografija

 • Advokatska kancelarija Baroš & Bičakčić, saradnik (2016)

Jezici

 • Engleski jezik
 • Španski jezik
x Kontakt informacije:
T +387 33 844 808
F +387 33 844 809
E-mail: info@bblegal.ba


Andjela Regojević
Kao student Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, započela je svoju praksu u Advokatskoj kancelariji Baroš.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - apsolvent

Poslovna biografija

 • Advokatska kancelarija Baroš – praktikant

Jezici

 • Engleski jezik
x Advokatska kancelarija BAROŠ, diplomiranim pravnicima sa ili bez radnog iskustva nudi mogućnost stručnog usavršavanja i rada u izuzetno prijatnom okruženju. Od saradnika očekujemo mnogo, odnosno svaki od saradnika mora da usvoji strpljiv i sistematičan sistem rada, koji uz nesebičan angažman, uvijek dovodi do adekvatnog rješenja. Zadovoljstvo nam je ponuditi zaposlenje kandidatima koji radom i zalaganjem, žele afirmisati svoju ličnost i dati doprinos razvoju Kancelarije. Znanje Engleskog jezika predstavlja prednost prilikom zaposlenja. Ukoliko želite da se aplicirate za radno mjesto u našoj Kancelariji, molimo vas da vaš CV zajedno sa motivacionim pismom, pošaljete na e-mail, nekome od partnera.
x Kontakt informacije:
T +387 33 844 808
F +387 33 844 809
E-mail: ivana.djervida@bblegal.ba


Ivana Đervida
Nakon završetka Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, započela je svoju praksu u Advokatskoj kancelariji Baroš.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Advokatska kancelarija Baroš – saradnik

Jezici

 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
x PUBLIKACIJE:

x

Kontakt:
Adresa: Maršala Tita 28
Telefon: +387 33 844 808
Email:info@bblegal.baKancelarije


Pored kancelarije u Banjoj Luci, koja posluje od novembra 2010. godine, otvorili smo i kancelariju u Sarajevu sa željom da unaprijedimo način pružanja naših usluga na cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine.


Pored kancelarije u Banjoj Luci, koja posluje od novembra 2010. godine, otvorili smo i kancelariju u Sarajevu sa željom da unaprijedimo način pružanja naših usluga na cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Banja Luka je glavni grad i finansijski centar Republike Srpske, istovremeno  i sjedište finansijskih institucija Republike Srpske, Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, kao i mnogobrojnih domaćih i stranih kompanija. Početak naših poslovnih aktivnosti vezuje nas za Banja Luku. Zastupanjem klijenata u različitim postupcima pred domaćim organima i radom na velikom broju transakcija, stekli smo dragocjeno iskustvo i sposobnost da određeni posao završimo u najkraćem razumnom roku. Od samog početka težimo ka prepoznatljivom sistemu rada. Pozitivna iskustva kancelarije u Banjoj Luci, ažurnost u postupanju i dostupnost našim klijentima, u cijelosti smo inkorporirali na kancelariju u Sarajevu.

Sarajevo je glavni i ekonomski najrazvijeniji grad Bosne i Hercegovine, sjedište finansijskih institucija Bosne i Hercegovine, njen administrativni i privredni centar, sa najvećim brojem registrovanih privrednih subjekata. U Sarajevu se nalaze predstavništva vodećih svjetskih kompanija. Zahvaljujući usvojenom softverskom rješenju, naše kancelarije u Banjoj Luci i Sarajevu, imaju jedinstvenu bazu podataka, identičan način vođenja predmeta i postupanja i obezbjeđuju jednako kvalitetnu uslugu za cjelokupnu teritoriju Bosne i Hercegovine. Advokati i saradnici obe kancelarije zajedno učestvuju u radu na svim transakcijama.